Image
Image

Koszyk jest pusty
REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Małgorzatę Braun prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ksero-net.pl Małgorzata Braun z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem drukarni internetowej fabryka-kopii.com (zwanej dalej: „Drukarnią Internetową”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Małgorzatę Braun prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ksero-net.pl Małgorzata Braun z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
§ 1 Definicje
  1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Drukarnię, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Drukarnia w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
  4. Formularz wyceny indywidualnej - formularz udostępniony przez Drukarnię na stronie internetowej Serwisu, umożliwiający Klientowi skorzystanie z usługi Wyceny indywidualnej.
  5. Formularz zamówienia - formularz udostępniony przez Drukarnię na stronie internetowej Serwisu, umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia.
  6. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Drukarni Internetowej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Drukarni Internetowej.
  7. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa, z wyłączeniem osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci).
  8. Konto (Panel) Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Drukarnię, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
  9. Materiały - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są dostarczone przez Klienta w celu realizacji złożonego zamówienia.
  10. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  11. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
  12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Drukarni Internetowej.
  13. Drukarnia Stacjonarna - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: ul. Śliska 10, 00-127 Warszawa.
  14. Drukarnia - oznacza Małgorzatę Braun prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ksero-net.pl Małgorzata Braun z siedzibą w Warszawie (00-127), ul. Śliska 10, NIP: 7631460163, REGON: 012314887, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e-mail: drukarnia@fabryka-kopii.online, będącą jednocześnie właścicielem Drukarni Internetowej.
  15. Strona Internetowa Drukarni - oznacza strony internetowe, pod którymi Drukarnia prowadzi Drukarnię Internetową, działające w domenie fabryka-kopii.com
  16. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Drukarnię za pośrednictwem Strony Internetowej Drukarni.
  17. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Drukarni przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  18. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Drukarnią.
  19. Usługa Ekspres – oznacza odpłatną usługę proponowaną przez Drukarnię za pośrednictwem Strony Internetowej Drukarni, polegającą na przyspieszeniu terminu realizacji zamówienia (i ewentualnego odbioru osobistego Towaru przez Klienta), w porównaniu do terminów widniejących na Stronie Internetowej Drukarni, na zasadach określonych na Stronie Internetowej Drukarni.
  20. Usługa Projektowa - oznacza odpłatną usługę proponowaną przez Drukarnię za pośrednictwem Strony Internetowej Drukarni, polegającą w szczególności na wprowadzeniu zmian w dostarczonym przez Klienta projekcie (Materiałach) oraz jego przekształceniu, na zasadach określonych na Stronie Internetowej Drukarni.
  21. Wycena Indywidualna - nieodpłatna usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi wysłania do Drukarni za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie internetowej Serwisu zapytania o możliwość złożenia zamówienia indywidualnego, w którym Towar zostałby wykonany według specyfikacji Klienta lub służyłby zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także zapytania w przedmiocie Usługi Projektowej oraz o wycenę takiego zamówienia indywidualnego. Konsekwencją skorzystania z tej usługi potencjalnie może być zawarcie Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Drukarni Internetowej
  1. Wszelkie prawa do Drukarni Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Drukarni, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Drukarni (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Drukarni w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Drukarni, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Drukarni wyrażoną na piśmie.
  2. Drukarnia dołoży starań, aby korzystanie z Drukarni Internetowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Drukarni to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Drukarni jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
  3. Drukarnia stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Drukarni, zapisywane są przez serwer Drukarni na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Drukarni na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Drukarnia wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Drukarni.
  4. W celu złożenia zamówienia w Drukarni Internetowej za pośrednictwem Strony Internetowej Drukarni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Drukarni, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Drukarni Internetowej, Strony Internetowej Drukarni lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Drukarnię, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  6. Drukarnia oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Drukarnia nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
  7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Drukarni Internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Drukarni, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Drukarni; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
§ 3 Rejestracja
  1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
  2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Drukarni Internetowej za pośrednictwem Formularza zamówienia.
  3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Drukarnię na Stronie Internetowej Drukarni i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Drukarni poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
  4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Drukarnię. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
§ 4 Zamówienia
  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Drukarni nie stanowią oferty Drukarni w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
  2. Klient może składać zamówienia w Drukarni Internetowej za pośrednictwem Strony Internetowej Drukarni lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Drukarni, kompletuje zamówienie wybierając udostępnione w Formularzu Zamówienia parametry Towaru, którym jest zainteresowany, spośród przedstawionych przez Drukarnię na Stronie Internetowej Drukarni, określając jego właściwości oraz podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" przy danym Towarze prezentowanym na Stronie Internetowej Drukarni, po wyborze przez Klienta jego parametrów, o których mowa powyżej. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy, a także zadeklarowaniu, czy korzysta z opcji Ekspres, poprzez zaznaczenie pola opcji dodatkowej: „Ekspres”, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Drukarni, wybierając na Stronie Internetowej Drukarni przycisk „ZAMÓW TERAZ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Drukarni, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.
  4. Klient za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej usługi Wyceny towaru, w konsekwencji czego potencjalnie może dojść do złożenia zamówienia indywidualnego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, o ile indywidualna oferta złożona przez Klienta, zostanie zaakceptowana przez Drukarnię. W razie braku akceptacji oferty przez Drukarnię, nie dochodzi do zawarcia Umowy.
  5. Klient korzystający z usługi Wyceny indywidualnej uzupełnia pola Formularza wyceny indywidualnej dowolną treścią, indywidualizując potencjalne zamówienie. Klient ma również możliwość dookreślenia brakujących parametrów potencjalnego zamówienia indywidualnego poprzez opisanie ich w polu tekstowym Formularza wyceny. Przesłanie Formularza wyceny indywidualnej do Drukarni, następuje po uzupełnieniu danych Klienta, tj.: Imienia i nazwiska/ firmy, adresu e- mail, numeru telefonu i naciśnięciu przycisku: „WYŚLIJ ZAPYTANIE”.
  6. W trakcie wypełniania Formularza wyceny indywidualnej, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  7. Po otrzymaniu od Klienta wiadomości o której mowa w §4 ust. 5, z zastrzeżeniem §4 ust. 8 poniżej, Drukarnia przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, informując o:
  a) niemożności zrealizowania potencjalnego zamówienia Klienta, określonego w Formularzu Wyceny Indywidualnej;
  b) możliwości zrealizowania potencjalnego zamówienia Klienta, określonego w Formularzu Wyceny Indywidualnej. Drukarnia w ww. wiadomości e-mail podaje swoje dane rejestrowe, cenę realizacji zindywidualizowanego zamówienia oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Na podstawie podanych przez Drukarnię informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Drukarni, wskazując swoje dane teleadresowe, a także wybraną formę płatności i sposób Dostawy.
  8. Po otrzymaniu od Klienta, który dokonał Rejestracji, wiadomości, o której mowa w §4 ust. 5, Drukarnia zamiast przesłania wiadomości zwrotnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, o której mowa w §4 ust. 7 lit. b może przesłać indywidualne zaproszenie do zawarcia umowy, zwane wyceną, skonstruowane w oparciu o Formularz Wyceny Indywidualnej. Indywidualne zaproszenie do zawarcia umowy zostanie przesłane w formie załącznika do wiadomości elektronicznej i jednocześnie zostanie zamieszczone na Koncie (Panelu) Klienta. Na podstawie ww. indywidualnego zaproszenia do zawarcia umowy, Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem Konta (Panelu) Klienta poprzez naciśnięcie przycisku "ZAAKCEPTUJ I ZAMÓW".
  9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Drukarni przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
  10. Po złożeniu zamówienia, Drukarnia przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
  11. Warunkiem zawarcia Umowy jest wgranie przez Klienta plików, w sposób opisany na Stronie Internetowej Drukarni i ich pozytywna weryfikacja przez Drukarnię.
  12. Po wgraniu przez Klienta plików, Drukarnia przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, informując o:
  a) pozytywnej weryfikacji wgranego pliku (zaakceptowaniu pliku przez grafika) oraz o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Drukarni o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą otrzymania ww. oświadczenia przez Klienta zostaje zawarta Umowa.
    albo
  b) negatywnej weryfikacji wgranego pliku (niezaakceptowaniu pliku przez grafika) oraz przyczynie braku akceptacji.
    W razie negatywnej weryfikacji wgranego pliku, Klient może ponawiać wgrywanie plików, aż do uzyskania pozytywnej weryfikacji wgranego pliku, o której mowa w .
  13. W sytuacji dokonania zapłaty za zamówione Towary przez Klientów, którzy nie wgrali plików lub wgrali pliki, które zostały negatywnie zweryfikowane przez Drukarnię, Drukarnia do 14 dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie skontaktuje się z nimi, w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
§ 5 Płatności
  1. Ceny na Stronie Internetowej Drukarni zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny netto i określone są w złotych polskich. Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Drukarni (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Drukarnię potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Drukarni);
  b) kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Drukarnię potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Drukarnię informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);
  c) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę DotPay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Drukarnię potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Drukarnię informacji z systemu DotPay o dokonaniu płatności przez Klienta).
  3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych.
  4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w  Regulaminu, Drukarnia wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Drukarnia odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Drukarnia prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
§ 6 Dostawa
  1. Drukarnia realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Drukarnia jest zobowiązana dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy bez wad.
  3. Drukarnia zamieszcza na Stronie Internetowej Drukarni informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem §6 ust. 4
  4. Ostateczny termin realizacji zamówienia zostanie podany Klientowi w przesłanej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, po wgraniu przez niego plików do wydruku, ich pozytywnej weryfikacji przez Drukarnię oraz opłaceniu zamówienia przez Klienta.
  5. Termin realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Drukarni liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
  6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia albo w zamówieniu Klienta, złożonym w przesłanej do Drukarni wiadomości elektronicznej, o której mowa w §4 ust. 7 lit. b.
  7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Drukarnię.
  8. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika (Dostawcy) Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  9. Z chwilą wydania przez Drukarnię Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Drukarnia w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  10. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Drukarni Stacjonarnej w Dni Robocze, w godz. od 8.00 do 18.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
  11. Drukarnia na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracyjnym albo na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Wyceny Indywidualnej, przesyła fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Drukarnia rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
  12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Drukarni Internetowej przez Dostawcę, Drukarnia skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
§ 7 Rękojmia
  1. Drukarnia zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
  2. Odpowiedzialność Drukarni w stosunku do Klienta jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy.
  3. Drukarnia ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.
  4. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Towaru Klient zobowiązany jest zgłosić Drukarni - pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi - w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy Towaru. W przypadku wady ukrytej zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady.
  5. Drukarnia jest uprawniona do weryfikacji wskazanych przez Klienta wad Towaru – w takim wypadku Klient zgodnie z żądaniem Drukarni udostępnia Drukarni zakwestionowany Towar lub przesyła go do Drukarni. W razie gdy wady nie zostaną stwierdzone lub gdy Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady Towaru, Klient taki ponosi koszty weryfikacji oraz dostarczenia i odesłania Towaru.
  6. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres drukarnia@fabryka-kopii.online. Drukarnia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
  7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego. Drukarnia ocenia zasadność reklamacji na podstawie treści zgłoszenia reklamacyjnego i ewentualnych załączników do niego; plików Klienta; Towaru (produktu końcowego). W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.
  8. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
  9. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Towarów dostarczonych przez Drukarnię.
  10. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską lub tonerem. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
  11. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
  12. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia: a. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm, b. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm, c. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm, d. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm, e. różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej. f. przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 0,5 mm.
  13. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
  14. Reklamacja może zostać zrealizowana wyłącznie dla pierwotnie wgranego przez Klienta, a pozytywnie zweryfikowanego przez Drukarnię, pliku. Niedopuszczalna jest zmiana wgranego pliku do wydruku, zgłoszona jako reklamacja.
  15. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa Towarów do Klienta.
  16. Klient może zgłosić Drukarni reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Drukarnię. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Drukarni. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Drukarnia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
§ 8 Usługi nieodpłatne
  1. Drukarnia świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Prowadzenie Konta Klienta;
  c) Wycena indywidualna.
  2. Usługi wskazane w §8 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Drukarnia zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Drukarni wiadomości do Drukarni.
  5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Drukarni.
  6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Drukarni, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych; wgranie, podgląd i wymianę plików; pobranie faktur VAT i proforma; przegląd, modyfikacje, akceptację, bądź odrzucenie indywidualnych zaproszeń do zawarcia umowy, wysłanych w trybie o którym mowa w §4 ust. 8; dokonywanie płatności za zamówienia; dokonywanie ponownych zamówień.
  7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Drukarni przesyłając wiadomość elektroniczną z adresu e-mail, podanego w trakcie Rejestracji na adres e-mail Drukarni:drukarnia@fabryka-kopii.online , przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Drukarnię, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
  8. Usługa Wycena Indywidualna polega na wysłaniu za pomocą Formularza wyceny indywidualnej umieszczonego na Stronie Internetowej Drukarni, zapytania do Drukarni o możliwość złożenia zamówienia indywidualnego, w którym Towar zostałby wykonany według specyfikacji Klienta lub służyłby zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także zapytania w przedmiocie Usługi Projektowej oraz o wycenę takiego zamówienia indywidualnego.
  9. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Wycena Indywidualna, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Drukarni.
  10. Drukarnia jest uprawniona do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Drukarni lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Drukarni lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Drukarnia zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
§ 9 Odpowiedzialność Klienta w zakresie przesyłanych Materiałów w celu realizacji zamówienia
  1. Klient oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczone przez niego Materiały;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach przesyłanych Materiałów, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
  2. Klient nie jest uprawniony do dostarczania Materiałów służących do realizacji złożonego zamówienia, które zawierają informacje dotyczące danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniają wizerunek osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
§ 10 Ochrona danych osobowych
  1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
§ 11 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Zarówno Klient, jak i Drukarnia mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Drukarni stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Drukarni z oświadczeniem woli Klienta.
  3. Drukarnia wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
§ 12 Postanowienia końcowe
  1. Drukarnia ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Drukarnia ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Drukarni.
  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. Drukarnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Drukarnię do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Drukarni. Drukarnia poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Drukarnię, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami Regulaminu.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2018 r.
© 2022 fabryka-kopii.com

Please publish modules in offcanvas position.